Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO decolicious.pl
 • §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.decolicious.pl prowadzony jest przez firmę:
   P.P.H.U. PRO-METAL Bartosz Zalewski
   ul. Paderewskiego 7/15
   66-400 Gorzów Wielkopolski
   NIP: 599-272-63-39
   REGON: 081022257
   e-mail:
   tel.: 730 092 412
  2. Kupując towar w naszym sklepie jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem
   - strony internetowej: www.decolicious.pl
   - e-mail:
  3. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
  4. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni.
 • §3. PŁATNOŚCI

  1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych.
  2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
  3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
  5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • §4. DOSTAWA

  1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
  2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
  3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 • §5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
  2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 • §6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2013.