Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO decolicious.pl
 • §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.decolicious.pl prowadzony jest przez firmę:
   eM3 Lab Mateusz Jedynak, ul. Madrycka 7A/14, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5992740345, REGON: 368101078
   e-mail:
   tel.: 730 092 412
  2. Kupując towar w naszym sklepie jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

  1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem
   - strony internetowej: www.decolicious.pl
   - e-mail:
  3. Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:
   - dokonuje wyboru zamawianych towarów
   - dokonuje wyboru sposobu dostawy
   - podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)
   - dokonuje wyboru sposobu płatności
  4. Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie) lub telefonicznie, że zamówienie dotarło do sklepu www.decolicious.pl
  5. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni.
 • §3. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH/ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Klient może zmienić lub anulować zamówienie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem
 • §4. PŁATNOŚCI

  1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych.
  2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
  3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
  4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • §5. DOSTAWA

  1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
  2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
  3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 • §6. REKLAMACJE

  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep decolicious.pl. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (). Sklep decolicious.pl w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep decolicious.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres: DECOLICIOUS S.C, ul. Paderewskiego 7/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
  3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep decolicious.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep decolicious.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu decolicious.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
  5. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • §7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
  2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.
 • §8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. DECOLICIOUS S.C w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem DECOLICIOUS S.C. jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klientów.
  2. DECOLICIOUS S.C niniejszym uprzedza Klientów, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez DECOLICIOUS S.C zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce „Polityka Prywatności”.
  3. Rejestrując się w Sklepie decolicious.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie decolicious.pl.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji usług sprzedaży produktów, a także jeśli Klient wyrazi zgodę, usług marketingowych.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera lub poczty, Sklep decolicious.pl, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Klienta, firmie kurierskiej lub firmie świadczącej usługi pocztowe (w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta), wraz ze zleceniem dostawy.
  6. Za wyjątkiem wskazanym w ust. 5 niniejszego punktu, sklep decolicious.pl nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania.
 • §9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność Sklepu decolicious.pl.
  2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez decolicious.pl bez pisemnej zgody jest zabronione.
 • §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2018.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rozumiem i akceptuję.